Chief

Name Dates (From-To)
Govinda Bhakta Joshi 2018/04/06-2027/01/16
Dr Israrul Hak Khan 2027/01/17-2041/03/15
Loknath Sharma 2041/03/16-2043/09/06
Sadhana Sharma 2043/09/07-2044/08/22
Dr Tika Bahadur Karki 2044/08/23-2062/02/04
Dr Amriteshwari Rajbhandari 2062/02/23-2063/03/04
Uttam Kumar Bhattarai 2063/03/05-2066/05/10
Jiwan Prava Lama 2066/05/11-2071/04/29
Rita Pandey (Acting) 2071/04/30-2072/12/21
Sanjeev K Karn 2071/12/22-Present